فرم ارزیابی

متقاضی ارجمند
لطفاً فرم ارزیابی اولیه را با دقت تکمیل نمایید.
اطلاعات درخواست شده در این فرم، بخشی از معیارهای سنجش اداره مهاجرت کانادا می‌باشد.
پس از اینکه فرم ذیل را تکمیل نمودید همکاران ما ظرف ۴٨ ساعت آتی با شما تماس خواهند گرفت.